ALGEMENE VOORWAARDEN

2017
Algemene voorwaarden Fotograaf Coco Broeken

1.Definities
1.1 Fotograaf: Coco Broeken tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
1.2 Offerte: Alle aanbiedingen van Fotograaf Coco Broeken aan personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de fotograaf en opdrachtgever.
1.4 Opdracht: de dienst die of het product dat door de fotograaf geleverd wordt.
1.5 Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
1.6 Annuleren: ontbinding van de overeenkomst.

2. Algemeen
2.1 De Algemene Voorwaarden van Fotograaf Coco Broeken zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging en schriftelijke overeenkomst tussen Fotograaf Coco Broeken en een opdrachtgever, waarop Fotograaf Coco Broeken deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De Algemene Voorwaarden blijven van toepassing na het beëindigen van een overeenkomst, o.a. na facturering, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen van deze bepaling af te wijken.
2.3 Indien Fotograaf Coco Broeken in bepaalde overeengekomen situaties geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Fotograaf Coco Broeken het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Offertes
3.1 Alle offertes van Fotograaf Coco Broeken zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
3.2 Fotograaf Coco Broeken kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Fotograaf Coco Broeken heeft het recht om tot tien werkdagen na ontvangst van de opdrachtovereenkomst zich op het aanbod te herroepen indien het een kennelijke vergissing of verschrijving betreft.
3.3 Fotograaf Coco Broeken hanteert de wettelijke BTW en andere heffingstarieven. De hoogte hiervan wordt door de overheid bepaald. Indien na de offerte/aanbieding de wettelijke BTW en/of andere heffingstarieven door de overheid worden gewijzigd, gelden de nieuwe BTW en/of andere heffingstarieven voor de facturering.

4. Opdrachtovereenkomst
4.1 Bij het akkoord gaan met de offerte of per e-mail gedane prijsopgave, dient een opdrachtovereenkomst te worden geretourneerd aan Fotograaf Coco Broeken.
4.2 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Fotograaf Coco Broeken zich jegens de opdrachtgever verbindt om Fotografische beelden te maken en/of te leveren.
4.3 Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever na de opdrachtovereenkomst, om welke reden dan ook, komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen door Fotograaf Coco Broeken slechts worden uitgevoerd na een aparte offerte van meerkosten die door de opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en geretourneerd of per e-mail is bevestigd aan Fotograaf Coco Broeken.
4.4 Fotograaf Coco Broeken heeft het recht om alles dat bij de opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

5. Factuur en betaling
5.1 De opdrachtgever zal de factuur van Fotograaf Coco Broeken op onjuistheden controleren. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Fotograaf Coco Broeken heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de opdrachtgever op reclamatie.
5.2 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Fotograaf Coco Broeken aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Fotograaf Coco Broeken aangegeven. Fotograaf Coco Broeken is gerechtigd om periodiek te factureren.
5.3 Fotograaf Coco Broeken heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Fotograaf Coco Broeken kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Fotograaf Coco Broeken kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5.4 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5.5 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen (een inbreuk op auteursrecht daaronder inbegrepen als bedoeld in artikel 13), dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II (Het Rapport Voorwerk II is een nationale richtlijn voor rechters om de hoogte van de buitengerechtelijke kosten in civiele zaken te bepalen, met name de incassokosten). Indien Fotograaf Coco Broeken echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd, waarvan de hoogte reeds in artikel 7.4 is genoemd.
5.6 Zolang de eindfactuur van Fotograaf Coco Broeken nog niet (geheel) is voldaan, is het de opdrachtgever niet toegestaan het Fotografisch beeld op welke wijze dan ook te gebruiken.

6. Annuleringsvoorwaarden
6.1 Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.
6.2 Annuleren voor fotoshoots dient maximaal 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden, is dit niet het geval, dan zal Fotograaf Coco Broeken 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening brengen.
6.3 Indien de opdrachtgever een geplaatste opdrachtovereenkomst geheel annuleert, om welke reden dan ook, is de opdrachtgever 40% van het overeengekomen bedrag aan Fotograaf Coco Broeken verschuldigd, vermeerderd met de reeds gemaakte kosten.
6.4 Van annulering is géén sprake op het moment dat opdrachtgever met een aantoonbare reden, zoals ziekte, overlijden van naasten, zwangerschap of een andere buiten de schuld van opdrachtgever liggende reden, de datum van de uitvoering van de opdracht genoodzaakt is te wijzigen. In dat geval wordt de opdracht voortgezet op een andere, nader te bepalen datum.
6.5 Bij het annuleren van een bruidsreportage, nadat de bevestiging hiervan is getekend door beide partijen, geldt de volgende annuleringsregeling:
Bij annulering van de bruidsreportage langer dan 2 kalendermaanden voor de overeengekomen datum, is 25% van het overeengekomen bedrag van de bruidsreportage verschuldigd. Bij annulering binnen 2 maanden tot de bruidsreportage is 50% van het overeengekomen bedrag van de bruidsreportage verschuldigd. Bij annulering binnen 1 maand tot de bruidsreportage is 60% van het overeengekomen bedrag van de bruidsreportage verschuldigd. Bij annulering binnen 15 dagen tot de bruidsreportage is 75% van het overeengekomen bedrag van de bruidsreportage verschuldigd.
6.6 Indien de opdrachtovereenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Fotograaf Coco Broeken op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Fotograaf Coco Broeken de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Fotograaf Coco Broeken haar aanspraken uit de wet en opdrachtovereenkomst.
6.8 Indien Fotograaf Coco Broeken tot opschorting of ontbinding overgaat, is Fotograaf Coco Broeken op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6.9 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Fotograaf Coco Broeken gerechtigd tot vergoeding van de geleden schade als gevolg van deze ontbinding, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7. Levering
7.1 De door Fotograaf Coco Broeken uitgekozen en bewerkte Fotografische beelden worden aangeleverd in JPEG in goed overleg en op een door de beide partijen overeengekomen wijze (digitaal via Wetransfer of op usb) en is vanaf het moment van verzending voor risico van de opdrachtgever.
7.2 Fotograaf Coco Broeken maakt zelf een selectie uit alle Fotografisch gemaakte beelden en bewerkt deze naar eigen inzicht. Aan extra aanpassingen op de Fotografische beelden na oplevering zijn extra kosten verbonden.
7.3 Fotograaf Coco Broeken werkt met professionele apparatuur en levert de Fotografische beelden op hoge resolutie (high-res) van de gebruikte apparatuur aan.
7.4 Fotograaf Coco Broeken levert nooit ruwe (RAW) en onbewerkte Fotografische beelden aan de opdrachtgever. De ruwe (RAW) en onbewerkte Fotografische beelden worden nooit getoond aan de opdrachtgever.
7.5 Doorgaans bedraagt de levertijd van de Fotografische beelden voor alle particuliere opdrachtgevers maximaal 4 weken voor een fotoshoot.
7.6 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Fotograaf Coco Broeken vastgesteld.
7.7 Indien Fotograaf Coco Broeken en de opdrachtgever overeenkomen dat de levertijd dermate wordt vervroegd, heeft Fotograaf Coco Broeken het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 25% te verhogen.
7.8 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

8. Publicatierecht & Naamsvermelding
8.1 De fotograaf behoudt zich het recht voor de foto’s en werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend website, weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. Tevens behoudt de fotograaf het recht voor afdrukken en gebruikslicenties van deze werken en foto’s aan derden te verkopen. Bovenstaande tenzij anders overeengekomen.
8.2 De afnemer mag zijn aangekochte foto(‘s) vrij gebruiken voor het doel, waar de foto voor bestemd is, tenzij anders met de fotograaf (schriftelijke toestemming) is overeengekomen of een afwijkende licentie is overeengekomen.
8.3 Bij elke vorm van (commerciële) publicatie is de klant bronvermelding verplicht (Fotograaf Coco Broeken, www.cocobroeken.com) of nabij de foto’s.
8.4 De naam van Fotograaf Coco Broeken dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch beeld te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch beeld in de publicatie te worden opgenomen.
8.5 Bij niet-nakoming van deze voorwaarden komt Fotograaf Coco Broeken, na waarschuwing en het niet rectificeren, een vergoeding toe van tenminste €75,- exclusief BTW per keer dat een Fotografisch beeld een onjuiste vermelding bevat, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle direct en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
8.6 Doorverkoop van foto’s in welke vorm dan ook is niet toegestaan tenzij anders is vermeld.
8.7 Bij openbaarmaking van een Fotografisch beeld is de opdrachtgever verplicht om zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Fotograaf Coco Broeken te doen toekomen.
8.8 Indien Fotograaf Coco Broeken van mening is dat een publicatie (online danwel offline) het imago van Fotograaf Coco Broeken beschadigt, behoudt Fotograaf Coco Broeken het recht om de opdrachtgever te eisen de publicatie te verwijderen. Deze bepaling geldt indien Fotografisch beeld van Fotograaf Coco Broeken gecombineerd wordt met pornografische, lasterlijke of anderszins onwettige of immorele inhoud, welke op een manier misbruik maakt van het merk van een derde of andere intellectuele eigendom, of aanleiding zou geven tot een claim voor misleidende reclame of oneerlijke concurrentie, of wanneer het gebruik van Fotografisch beeld van Fotograaf Coco Broeken anderszins naar het oordeel van Fotograaf Coco Broeken niet toelaatbaar is.
8.9 De afnemer mag 1 foto aan zijn model geven voor eigen gebruik of social media (Facebook of Twitter) tenzij anders met de fotograaf schriftelijk is overeengekomen. Bronvermelding is hierbij altijd verplicht (Fotograaf Coco Broeken, www.cocobroeken.com) of nabij de foto’s.

9. Auteursrecht
9.1 Het auteursrecht op de Fotografische beelden berust te allen tijden bij Fotograaf Coco Broeken, tenzij anders afgesproken en afgekocht.
9.2 Elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie of beeldbewerking op fotografische beelden van Fotograaf Coco Broeken zijn niet toegestaan. Tenzij nadrukkelijk is overeengekomen en na uitdrukkelijke goedkeuring door Fotograaf Coco Broeken.
9.3 Elk gebruik of publicatie van een Fotografisch beeld dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fotograaf Coco Broeken.
9.4 Bij inbreuk komt Fotograaf Coco Broeken een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal het bedrag zoals overeengekomen in de offerte of opdrachtovereenkomst, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10. Rechten van derden
10.1 De opdrachtgever en/of andere partijen die een Fotografisch beeld van Fotograaf Coco Broeken openbaar publiceren, zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van schriftelijke toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. Fotograaf Coco Broeken is gevrijwaard van alle aanspraken bij onjuiste publicatie door opdrachtgever en/of andere partijen.
10.2 Fotograaf Coco Broeken is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

11. Samenwerking met toeleveranciers en derden
11.1 Fotograaf Coco Broeken is volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Fotograaf Coco Broeken werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

12. Klachten
12.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische beelden schriftelijk aan Fotograaf Coco Broeken te worden medegedeeld. Beoordeling van klachten ligt primair bij Fotograaf Coco Broeken. Fotograaf Coco Broeken heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de opdrachtgever zou leiden.

13. Aansprakelijkheid Fotograaf Coco Broeken
13.1 Indien Fotograaf Coco Broeken aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
13.2 Fotograaf Coco Broeken is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Fotograaf Coco Broeken is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13.3 Indien Fotograaf Coco Broeken aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Fotograaf Coco Broeken beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.4 De aansprakelijkheid van Fotograaf Coco Broeken is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
13.5 Fotograaf Coco Broeken is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
13.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Fotograaf Coco Broeken aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Fotograaf Coco Broeken toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Fotograaf Coco Broeken is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Fotograaf Coco Broeken of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

                            Bedankt voor uw keuze voor een samenwerking met Coco Broeken!

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google